Η εταιρεία ADVANCED MATERIALS δραστηριοποιείται με Βασική αρχή και δέσμευση κάθε στελέχους της, να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας ADVANCED MATERIALS :

ü  Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΝ 9120:2018, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.

ü  Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.

ü  Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Συστήματος από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.

ü  Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία.

ü  Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

ü  Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία ADVANCED MATERIALS αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

 

Η εταιρεία ADVANCED MATERIALS  έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές - Συνεργάτες και Πελάτες της και και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.